Regulamin konkursów

Zgłoszenie do konkursów odbywających się na:
-portalu www.akademianiemanudka.pl
-fanpage Akademia Niemanudka 
-Instagram akademia_niemanudka
jest jednocześnie potwierdzeniem zapoznania się z poniższym regulaminem i jego akceptacją.

REGULAMIN KONKURSÓW

§ 1. PPOSTANOWIENIA OGÓLNE.

1. Organizatorem Konkursów jest strona Akademia Niemanudka (zwana dalej „Organizatorem”)

2. Fundatorem nagrody jest Organizator lub sponsor podany w poście konkursowym.

3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.

4. Konkurs jest prowadzony na stronie www.akademianiemanudka.pl, fanpage strony na fb lub Instagramie- w zależności od tego, gdzie pojawi się post konkursowy.

§ 2. WARUNKI UCZESTNICTWA

1. W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne.

2. Warunkiem wzięcia udziału jest:

a) udzielenie odpowiedzi na pytanie konkursowe zawarte w poście konkursowym.

b) spełnienie pozostałych warunków, które zostaną przedstawione w poście konkursowym.

3. Dokładne daty rozpoczęcia i zakończenia konkursu będą podane w poście konkursowym.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebooka.

§ 3. NAGRODA

1. Rodzaj i ilość nagród będzie podawana w poście konkursowym.

2. Zwycięzcy zobowiązują się do przekazania danych osobowych (imię, nazwisko, adres i numer telefonu) dobrowolnie, aby organizator mógł wysłać nagrodę.

3. Laureatom nie przysługuje prawo wymiany Nagród na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.

4. Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.

§ 4. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD

1. W czasie trwania konkursu uczestnicy w komentarzach pod wpisem konkursowym odpowiadają na pytanie zawarte w poście konkursowym.

2. Nagrodę otrzyma autor odpowiedzi, którą organizator uzna za najbardziej kreatywną. 

3. Zwycięzca zostanie ogłoszony pod postem konkursowym w czasie wskazanym w poście. 

§ 5. REKLAMACJE

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 5 dni od dnia ogłoszenia wyników. 

2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.

3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana mailem na adres: akademianiemanudka@op.pl 

4. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.CONVERSATION

0 komentarze:

Prześlij komentarz